Royal Rajasthan

7 Nights

Jodhpur, Jaisalmer, Bikaner and Jaipur